Яничка Труева

Яничка Труева е мениджър стратегическо планиране и управление на иновации и технологичен трансфер към Клийнтех България ООД. Тя е водещ експерт в екипа, разработил и изпълняващ редица проекти в сферата на науката, образованието и внедряването на иновативни технологии в индустрията. Яничка е ръководител на проект за изграждане на Център за компетентност „Чисти технологии за устойчиво развитие – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ от страна на Фондация Клийнтех България, с водещ партньор Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и партньори УАСГ, ЛТУ, БУ, ИФХ БАН, ИОХФЦ БАН, ИМикБ БАН, финансиран по ОП НОИР. Има богат опит в разработването на стратегически документи за планиране (общински планове за развитие, интегрирани планове за градско обновяване и развитие, бизнес планове и оценки на национални научни инфраструктури)и др.

About eductbg2018