ЗА ПРОГРАМАТА

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Във време на изчерпващи се природни ресурси, бързо нарастващо население на Земята и високи нива на замърсяване на природата преминаването към модела на кръгова икономика не е просто алтернативна възможност, а необходимост за бъдещото устойчиво развитие на бизнеса и обществото, с цел дългосрочни икономически, екологични и социални ползи.

Тази икономическа трансформация отправя предизвикателство към настоящите и бъдещите поколения
мениджъри да преосмислят бизнес практиките, за да обезпечат устойчивото развитие на околната среда, икономиката и обществото като цяло. Кръговата икономика изисква нови умения, нови начини на мислене, нови методи на обучение и нови
видове лидерство. Затова поемаме отговорността, не просто да обучаваме професионалисти и мениджъри от различни
икономически отрасли, публични структури и неправителствен сектор, а всъщност да създаваме ново поколение
визионери, които ще поведат своите организации и екипи в прехода към кръгова икономика. 

Магистърската програма е насочена към представители на бизнеса на средно и високо мениджърско ниво, стартиращи
компании, неправителствения сектор и държавната администрация с цел създаване и развитие на знания и умения в
областта на устойчиво развитие чрез иновации и чисти технологии за кръгова икономика.

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

Магистърската програма ще помогне за прилагане на практически и теоретични знания в различни области, включително
устойчиви управленчески практики, иновативни бизнес модели, разработване и управление на устойчиви политики и по-конкретно:

  • Запознаване с нови бизнес модели и възможности, които кръговият подход предоставя на иновативните и
    предприемчиви мениджъри и техните организации;
  • Умения за устойчиво управление на енергия и ресурси като критични въпроси за бъдещия
    икономически и бизнес просперитет;
  • Oптимизация и внедряване на иновативни модели за устойчиво управление на процеси, човешки, финансов капитал и инвестиции.

Обучението осигурява комплекс теоретични, научни и бизнес познания, развитие на практични
умения и задълбочено разбиране за кръговата икономика и устойчивото управление.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Като национален партньор в мрежата Climate KIC, Cleantech Bulgaria предоставя допълнителни възможности за обучение и квалификация на млади професионалисти и студенти в следните програми:

Climate KIC Pioneers into Practice

Програмата се провежда в рамките на до 6 месеца коучинг сесии и 4-6 седмици международен опит в утвърдени иновативни фирми-лидери на пазара, включваща насърчаване на индивидуално мислене и системно иновационно наставничество, предоставяно чрез структурирана семинарна програма и работилници, както и онлайн обучение.

Climate KIC Spark

Серия от networking събития и обучения с продължителност между 1 и 4 часа, които са достъпни и онлайн. Този проект дава възможност за достъп до знание и контакти в цялата мрежа от млади професионалисти, предприемачи, експерти и бизнес лидери от общността на KIC Climate.

Climate KIC Start up

Кратки мастър класове за млади професионалисти с продължителност между 1 и 3 дни. Програмата цели да развие предприемачески умения в участниците и да развие способността на млади професионалисти за създаване и имплементиране на иновации в различни бизнес сфери. Обучението предлага и онлайн достъп до ресурси и материали по програмата.

Climate KIC Catalyst

Програмата е предназначена за млади профеисоналисти, мениджъри и предприемачи, които в рамките на 6 до 8 дни да участват в коучинг сесии за споделяне на опит и транфер на добри практики за устойчиво развитие на проекти, стратегии и умения за управление на иновации. Тя цели още създаване на общност от посланици на устойчивите практики в бизнеса за борба с климатичните промени и продължаващо обучение на основата на споделяне на практики и умения, подкрепено от онлайн платформа за достъп до материали и ресурси.

Climate KIC Exchange

Дългосрочна програма предназначена за представители на неправителствения и публичен сектор с цел изграждане на капацитет за анализ, управление и оценка на стратегии и проекти, свързани с климатичните промени. Програмата свързва публичния сектор, бизнеса и академичната среда, за да подкрепи интеграцията на иновативни методи за интеграция на устойчиви стратегии за развитие.

Climate KIC Online Courses

Това е програма за достъп до знание, мрежа от експерти в различни сфери, обучителни материали и инструменти, които предоставят възможност за задълбочаване и развитие на експертизата и уменията на участниците в различни образователни програми на Climate KIC.