ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Яничка Труева

Яничка Труева

Яничка Труева е мениджър стратегическо планиране и управление на иновации и технологичен трансфер към Клийнтех България ООД. Тя е водещ експерт в екипа, разработил и изпълняващ редица проекти в сферата на науката, образованието и внедряването на иновативни технологии в индустрията. Яничка е ръководител на проект за изграждане на Център за компетентност „Чисти технологии за устойчиво развитие – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ от страна на Фондация Клийнтех България, с водещ партньор Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и партньори УАСГ, ЛТУ, БУ, ИФХ БАН, ИОХФЦ БАН, ИМикБ БАН, финансиран по ОП НОИР. Има богат опит в разработването на стратегически документи за планиране (общински планове за развитие, интегрирани планове за градско обновяване и развитие, бизнес планове и оценки на национални научни инфраструктури)и др.

Markus Laubscher

Markus Laubscher

Маркус е директор “Устойчивост и кръгова икономика” във Philips, Холандия. Той осъществява надзор върху пилотните проекти за прилагане на кръгова икономика, проследява напредъка, стимулира изграждането на капацитет и е оперативно лице за контакт относно партньорства в областта. Основната му област на експертиза е в устойчивата стратегия за бизнеса и иновациите, изградена в продължение на повече от 10 години корпоративни прочвания, рисково финансиране и консултиране за Philips. Преди да се присъедини към Philips, Маркус получава докторска степен по биомедицинска оптика в Швейцарския федерален технологичен институт и притежава магистърска степен по физика от Университета в Карлсруе и Политехническия институт в Гренобъл.

проф. д-р Виржиния Желязкова

проф. д-р Виржиния Желязкова

Зам. ректор по учебната дейност и качеството, от 2013 г. до момента и член на Звеното за иновации във ВУЗФ. От 2018 година е професор по научното направление Икономика (Финансови аспекти на кръговата икономика и екологичния риск). Преподавател по „Международна финанси”, „Финансиране на външнотърговски сделки” и „Управление на финансовия риск”, както и по „Финансов мениджмънт” в Международния факултет на университета в Sheffield City College. Има банков опит в областта на бюджетирането, инвестиционното планиране и контрола на разходите. Национално контактно лице по финансовите въпроси на рамковата програма за научни изследвания „Хоризонт 2020” за България. Опит в международния отдел на „Мерцедес-Бенц”, Истанбул. Автор на редица публикации по теми, свързани с финансите, зелено банкиране.

Мадлена Владимирова

Мадлена Владимирова

Мадлена Владимирова е директор „Пазари“ на Green Business Norway – частна независима членска организация на норвежката CleanTech индустрия и координатор на проект CESME – Кръгова икономика за малки и средни предприятия. Тя е мениджър бизнес развитие на проекти в областта на зелените технологии и кръговата икономика, свързани с преки чужди инвестиции и трансфер на технологично “know-how” от Скандинавия, както и консултант по програми финансирани от ЕС и грантови схеми от други международни донори. Има опит в областта на управлението на отпадъци и отпадъчни води като неразделна част от концепцията за кръгова икономика.

доц. Стилиян Стефанов

доц. Стилиян Стефанов

Преподавател по дисциплините „Екология и устойчиво развитие“ и „Устойчиво потребление и
производство“ в Университета за национално и световно стопанство. Член е на International Society of Commodity Science and Technology (IGWT).

Марияна Хамънова

Марияна Хамънова

Марияна Хамънова е основател и съ-председател на Cleantech Bulgaria – първата мрежа за чисти технологии в България, oфициален партньор на Европейския институт за технологии и иновации (EIT) и част от Global Cleantech Cluster Association. Cleantech Bulgaria развива хъб за устойчиви енергии към KIC InnoEnergy и Регионален център за иновации за климата към Climate-KIC с програмите Climate Launchpad, Startup Universiade, Green House и много други. От 2016г. ръководи Climate KIC Accelerator – първата програма за стартиращи фирми и иновации с сферата на климатичните промени. Марияна има над 10 години опит в сферата на устойчивото развитие и налагането на иновативни стратегии с фокус върху екологични иновации и чисти технологии. Ръководи програми за бизнес инкубиране и консултиране на стартиращи фирми в страната и чужбина.

доц. д-р Юлия Добрева

доц. д-р Юлия Добрева

Устойчиво развитие

Доц. д-р Юлия Добрева е хоноруван преподавател във ВУЗФ, както и лектор на базираната в София програма на CITY College, международен факултет на Университета в Шефилд. Преподава бакалавърски курс по бизнес икономика, основи на счетоводството и устойчиво развитие и бакалавърски и магистърски курсове по световната икономика и устойчиво развитие. Освен академичната си работа, д-р Добрева работи като финансов анализатор в Централна кооперативна банка, PLC – HQ, София. Д-р Добрева има редица публикации в международни списания по въпроси, свързани с публичните финанси, околната среда и устойчивото развитие. Докторската й степен е защитена в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.