ДИСЦИПЛИНИ

 

СЪЩНОСТ И ПРИНЦИПИ НА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА

През последните 100 години постепенно започват да се наблюдават редица тревожни явления, свързани със замърсяването на околната среда и влошаването на качеството на живота. Концепцията за кръгова икономика предлага напълно различен подход – след като изпълнят функциите, за които са били създадени, благата (различните предмети и материали) трябва да се рециклират и да влизат обратно в състава на нови блага. Обучението по дисциплината предвижда изучаването на същността и принципите на кръговата икономика, както и начините за преминаване към нея.

 

 

 

 

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ОКОЛНА СРЕДА

Целта на курса е да запознае с основните принципи и специфики на устойчивото развитие като термини, понятия и методи за анализ на микро- и макроикономическо равнище.

 

 

 

 

 

ИНОВАЦИИ И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ В ПОСОКА КРЪГОВА ИКОНОМИКА

Тази дисциплина има за цел развитие на знания и умения за разбирането и прилагането на модела на кръгова икономика за справяне с негативното влияние на бизнеса върху околната среда. Внедряване на високо ефективни устойчиви процеси на производство като средство за икономически растеж и справяне с климатичните промени.

 

 

 

 

 

УСТОЙЧИВ МЕНИДЖМЪНТ ЧРЕЗ СИСТЕМНИ ИНОВАЦИИ

Тази дисциплина представя модела на систематичните иновации обединяващ всички заинтерeсовани страни за развитие на устойчиви продукти или услуги. Как функционира систематичният процес като подход за справяне с проблеми от системен характер (например климатични промени, замърсяване, транспорт, здравеопазване и други).

 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИКИ ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА

Тази дисциплина се фокусира върху международните политики за преминаване трансформиране на линейния икономически модел и преминаване към кръгова икономика. Ще бъдат представени глобални и европейски политики и инструменти за стимулиране на кръговата икономика. Представяне на добри практики на международно и национално ниво.

 

 

 

 

 

УСТОЙЧИВО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ

Напоследък все повече се говори за необходимостта от постигане на устойчиво финансово управление на различните видове бизнес дейности. Финансовото управление на бизнесите стои в основата на ефективното устойчиво развитие на организациите, процесите, продуктите, услугите. Този модул разглежда как стратегическото внедряване на устойчиви модели за планиране и управление на финансовия капитал на организацията гарантира дългосрочно бизнес развитие, създаването на иновативни процеси, оптимизация на ресурси и намаляване негативните ефекти върху околната среда. Целта на обучението по дисциплината е запознаване със съвременните концепции за устойчиво финансово управление и с конкретните методи за постигането му в реална бизнес среда.

 

 

 

 

ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ НА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА

Обучението по дисциплината предвижда изучаване на основните финансови аспекти на кръговата икономика от гледна точка на финансиране на бизнес дейностите, както и тяхната отчетност. Тя дава възможност за задълбочаване проучване, анализ, управление и оценка на финансовите инструменти в подкрепа на устойчивото бизнес развитие, интегрирането на устойчиви иновации и изграждане на капацитет за организациите за целите на прехода към кръгова икономика.

 

 

 

БИЗНЕС МОДЕЛИ ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА

Участниците ще научат какви са възможностите на бизнес моделите, ориентирани към устойчивостта и какво ги различава от традиционните модели.  Как те могат да бъдат  ефективно интегрирани в стратегическото планиране на организацията и приложени в подобряване за процеси, продукти и услуги с цел минимизиране на ефекта върху околната среда и повишаването на пазарния потенциал.