ДИСЦИПЛИНИ

 

СЪЩНОСТ И ПРИНЦИПИ НА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА

През последните 100 години постепенно започват да се наблюдават редица тревожни явления, свързани със замърсяването на околната среда и влошаването на качеството на живота. Концепцията за кръгова икономика предлага напълно различен подход – след като изпълнят функциите, за които са били създадени, благата (различните предмети и материали) трябва да се рециклират и да влизат обратно в състава на нови блага. Обучението по дисциплината предвижда изучаването на същността и принципите на кръговата икономика, както и начините за преминаване към нея.

 

 

 

 

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ОКОЛНА СРЕДА

Целта на курса е да запознае с основните принципи и специфики на устойчивото развитие като термини, понятия и методи за анализ на микро- и макроикономическо равнище.

 

 

 

 

 

ИНОВАЦИИ И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ В ПОСОКА КРЪГОВА ИКОНОМИКА

Тази дисциплина има за цел да насочи разбирането и прилагането на модела на кръгова икономика към създаването на технологичен потенциал за справяне с негативното влияние на бизнеса върху околната среда.

 

 

 

 

 

УСТОЙЧИВ МЕНИДЖМЪНТ ЧРЕЗ СИСТЕМНИ ИНОВАЦИИ

Какви са възможностите на бизнес моделите, ориентирани към устойчивостта и какво ги различава от традиционните модели? Как те могат да бъдат ефективно интегрирани в стратегическото планиране на организацията и приложени в подобряване на процеси, продукти и услуги с цел минимизиране на ефекта върху околната среда и повишаването на пазарния потенциал за развитие?

 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИКИ ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА

Тази дисциплина ще акцентира върху международните политики в посока преминаването към кръгова икономика и трансформиране на линейния икономически модел. Ще бъдат проследени глобалните мерки, както и тези на ниво ЕС за стимулиране на кръговата икономика.

 

 

 

 

 

УСТОЙЧИВО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ

Напоследък все повече се говори за необходимостта от постигане на устойчиво финансово управление на различните видове бизнес дейности. Финансовото управление на бизнесите стои в основата на ефективното устойчиво развитие на организациите, процесите, продуктите, услугите. Този модул разглежда как стратегическото внедряване на устойчиви модели за планиране и управление на финансовия капитал на организацията гарантира дългосрочно бизнес развитие, създаването на иновативни процеси, оптимизация на ресурси и намаляване негативните ефекти върху околната среда. Целта на обучението по дисциплината е запознаване със съвременните концепции за устойчиво финансово управление и с конкретните методи за постигането му в реална бизнес среда.

 

 

 

 

ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ НА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА

Обучението по дисциплината предвижда изучаване на основните финансови аспекти на кръговата икономика от гледна точка на финансиране на бизнес дейностите, както и тяхната отчетност. Тя дава възможност за задълбочаване проучване, анализ, управление и оценка на финансовите инструменти в подкрепа на устойчивото бизнес развитие, интегрирането на устойчиви иновации и изграждане на капацитет за организациите за целите на прехода към кръгова икономика.

 

 

 

БИЗНЕС МОДЕЛИ ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА

Какви са възможностите на бизнес моделите, ориентирани към устойчивостта и какво ги различава от традиционните модели? Как те могат да бъдат ефективно интегрирани в стратегическото планиране на организацията и приложени в подобряване на процеси, продукти и услуги с цел минимизиране на ефекта върху околната среда и повишаването на пазарния потенциал за развитие?

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТВОРЕНИТЕ ИНОВАЦИИ

Интеграцията на отворени иновации като инструмент за развитие на научноизследователска и развойна дейност и как те правят компаниите по-иновативни и конкурентни на пазара.

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Ролята на публично-частните партньорства за прехода към кръгова икономика, създаване и прилагане на устойчиви модели на управление и внедряване на добри практики за устойчиво обществено и икономическо развитие.